REGULAMINY SZKÓŁEK ZAMOJSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA

USŁUG TRANSPORTOWYCH

I. Wstęp

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych
przez Szkółki Zamojskie z siedzibą przy ulicy Karczunkowskiej 101, 02-871 Warszawa.

II. Zakres świadczenia Usług

 

1. Realizacja Usług ogranicza się do obszaru Warszawy i okolic.

2. Termin dostawy ustalany jest podczas obsługi Klienta w Centrum ogrodniczym
Szkółki Zamojskie przy udziale pracownika sklepu.

3. Opłaty za Towary i Usługi dokonywane są z góry w kasie sklepu. Opłata za Usługi
dokonywana jest według Cennika.

4. Godzina dostawy podawana przez pracownika jest godziną orientacyjna.

5. Kierowca przed transportem kontaktuje się telefonicznie z klientem w celu
potwierdzenia dostawy. W przypadku odbioru towaru przez inna osobę niż Klient,
Centrum ogrodnicze Szkółki Zamojskie nie ponosi odpowiedzialności za dostarczony
materiał.

6. Klient ma obowiązek zapewnić miejsce umożliwiające bezpieczny (dla ludzi oraz
Towarów) i nieograniczający komunikacji rozładunek i wniesienie Towarów.
W przypadku, gdy rozładunek lub wniesienie jest niemożliwe, Towar zostanie
rozładowany bezpośrednio przy najbliższym możliwym miejscu zlokalizowanym pod
podanym adresem (np. podjazd, miejsce przy bramie wjazdowej na posesję, trawnik
przed posesją).

7. Przed potwierdzeniem odbioru Towaru swoim podpisem na Karcie przewozowej
Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność otrzymanego towaru z zamówieniem.

8. Właściwe i terminowe wykonanie Zlecenia zależy od poprawności danych, które
Klient podaje w Zleceniu oraz od należytego przygotowania miejsca rozładunku.
Jeżeli realizacja dostawy Towaru nie jest możliwa wskutek podania przez Klienta
nieprawidłowych danych lub braku możliwości bezpiecznego rozładowania Towaru,
może to skutkować odmową wykonania Zlecenia. Towar zostanie zwrócony do
Sklepu w celu bezpośredniego odbioru przez Klienta, a wszelkie koszty związane z
jego dodatkowym transportem pokrywa Klient.

III. Cennik usług transportu

 

STREFA ZAKRES ODLEGŁOŚCI Zakupy o wartości poniżej 750 zł Zakupy o wartości powyżej 750 zł
0 ul. Karczunkowska 101 20 zł  gratis
1 0 – 5 km 59 zł gratis
2 6- 15 km 79 zł 59 zł
3 16 – 25 km 99 zł 69 zł
4 26 – 35 km 139 zł 99 zł

Zakupy powyżej 3000 zł – Transport gratis do 10 km

IV. Cennik usług dodatkowych:

 

USŁUGA MIARA CENA
Wniesienie roślin na teren posesji  Poniżej 10 m 5zł/szt.*
Wniesienie roślin na teren posesji 10 – 50 m 10zł/szt.
Wniesienie roślin na taras 3. szt. (lub 1. pełnego wózka małych roślin) 150 zł
Wniesienie roślin na taras 3-6 szt. (lub 3. pełnych wózków małych roślin) 250 zł
Wniesienie roślin na taras 7-10 szt. (lub 5. pełnych wózków małych roślin) 400 zł

*W przypadku większych gabarytowo roślin i niestandardowych
usług dodatkowych cena za Usługę jest rozpatrywana indywidualnie dla Klienta.

Download Free png Delivery Truck Png (96+ images in Collection) Page 3 - DLPNG.com

REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

KART STAŁEGO KLIENTA 

SZKÓŁEK ZAMOJSKICH

 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Kart
Stałego Klienta Szkółek Zamojskich prowadzony przez firmę Szkółki Zamojskie w
Warszawie przy ul. Karczunkowskiej 101.

MISJA

„Program lojalnościowy Szkółek Zamojskich pomaga tworzyć trwałe relacje z
naszymi Klientami oraz dopasowywać naszą ofertę do Państwa indywidualnych
potrzeb.”

§1 ODBIORCY PROGRAMU

 

1. W ramach programu lojalnościowego w zamian za dokonane zakupy w
Szkółkach Zamojskich Klientom przyznawane są określone korzyści związane
z działalnością Organizatora programu.
2. W programie lojalnościowym może wziąć udział w charakterze Klienta osoba
fizyczna, która ukończyła 18 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty.

§2 WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

1. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
2. Uzbieranie 5 pieczątek na karcie startowej programu lojalnościowego;
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w sklepie stacjonarnym;

4. Warunkiem wydania Karty jest prawidłowe i kompletne wypełnienie
formularza;

§3 KARTA STARTOWA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

1. Karta Startowa Programu Lojalnościowego – przydzielona jest dla Klienta po
wykonaniu zakupów powyżej 250 zł.
2. Po dokonaniu zakupu za minimum 250 zł Klient otrzymuje pieczątkę na Karcie
Startowej Programu Lojalnościowego.
3. W przypadku paragonów o wartości będącej wielokrotnością 250 zł z VAT
Klient otrzymuje odpowiednią ilość pieczątek
4. Po zebraniu 5 pieczątek Klient otrzymuje 15% jednorazowej zniżki na
następne zakupy oraz możliwość otrzymania Karty Stałego Klienta.
5. Otrzymana jako nagroda zniżka może być wykorzystana dopiero przy
następnych zakupach w Centrum Ogrodniczym Szkółki Zamojskie.

§4 KARTA STAŁEGO KLIENTA

 

1. Kartę należy odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym Szkółki Zamojskie w
Warszawie.
2. Karta jest kartą imienną i może być używana wyłącznie przez Klienta, na
którego imię i nazwisko została wystawiona.
3. Warunkiem udzielenia zniżki jest posiadanie przez Klienta Karty opatrzonej
jego imieniem i nazwiskiem oraz okazanie jej osobie przyjmującej zapłatę w
imieniu Centrum Ogrodniczego.
4. Zniżka obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonywania zakupów w sklepie
stacjonarnym Szkółki Zamojskie w Warszawie.
5. Centrum Ogrodnicze ma prawo odmówić udzielenia zniżki, jeżeli osoba
występująca o udzielenie zniżki nie posiada Karty lub okazuje Kartę należącą
do innej osoby.
6. Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o fakcie utraty Karty
Stałego Klienta. W takim przypadku Organizator wystawi nową Kartę Stałego
Klienta.

7. Korzyści związane z uczestnictwem w Programie Kart Stałego Klienta nie
łączą się z innymi promocjami dostępnymi u Organizatora, o ile Organizator
nie postanowi inaczej.

§5 RABATY PRZYPISANE DO KARTY

 

1. Klient po spełnieniu warunków, o którym mowa w §3 i §4 otrzymuję Kartę
Stałego Klienta wraz z przysługującymi następującymi korzyściami:
15% Jednorazowego rabatu po uzupełnieniu Karty Startowej Programu

Lojalnościowego Szkółek Zamojskich

5% Każdorazowego rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym

§6 PODSTAWY DO WYKLUCZENIA Z PROGRAMU

 

1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie Kart Stałego Klienta w
przypadku, gdy:
 Uczestnik nie spełnia wymogów wskazanych w Regulaminie;
 Formularz zgłoszeniowy wypełniony jest niepoprawnie, nie zawiera
wymaganych danych;
 Uczestnik nie zaakceptował regulaminu,
2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie Kart
Stałego Klienta, gdy uczestnik podał nieprawdziwe dane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim
powiadomieniem, z 30 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zakończenia
Programu Organizator jest zobowiązany do poinformowania Klienta za
pośrednictwem jednego z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

§7 REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące Programu Karty Stałego Klienta mogą być zgłaszane w
dowolnej formie, bezpośrednio w Centrum Ogrodniczym Szkółki Zamojskie w
Warszawie.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Programu Lojalnościowego
w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

§8 DANE OSOBOWE

 

1. Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora są zbierane wyłącznie w
ramach i na potrzeby programu lojalnościowego, zgodnie z postanowieniami
RODO. Dane będą przetwarzane przez Centrum Ogrodnicze Szkółki
Zamojskie w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art.
6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie
art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
2. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich
oraz do żądania usunięcia. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest
dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia
udziału w Programie Lojalnościowym.

§9 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
2. Zasady Programu Karty Stałego Klienta są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie.

Rośliny Warszawa

Urządzimy Cię na zielono…

Skontaktuj się z nami

Biuro Sprzedaży – Centrum Ogrodnicze Warszawa

ul. Karczunkowska 101
02-871 Warszawa

+48 513 043 670

+48 513 043 671

e-mail: szkolkizamojskie@gmail.com

Godziny otwarcia:

PN – PT 8:00-18:00
SOBOTY 8:00-18:00
NIEDZIELE 9:00-16:00

Szkółka Roślin Ozdobnych

Matcze 146

22-523 Horodło

(84) 651-56-46

791-500-327

Godziny otwarcia:

PN – PT 8.00-19.00

Formularz kontaktowy