REGULAMINY SZKÓŁEK ZAMOJSKICH

REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

KART STAŁEGO KLIENTA 

SZKÓŁEK ZAMOJSKICH

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Kart
Stałego Klienta Szkółek Zamojskich prowadzony przez firmę Szkółki Zamojskie w
Warszawie przy ul. Karczunkowskiej 101.

MISJA

„Program lojalnościowy Szkółek Zamojskich pomaga tworzyć trwałe relacje z
naszymi Klientami oraz dopasowywać naszą ofertę do Państwa indywidualnych
potrzeb.”

§1 ODBIORCY PROGRAMU

1. W ramach programu lojalnościowego w zamian za dokonane zakupy w
Szkółkach Zamojskich Klientom przyznawane są określone korzyści związane
z działalnością Organizatora programu.
2. W programie lojalnościowym może wziąć udział w charakterze Klienta osoba
fizyczna, która ukończyła 18 lat w chwili składania wniosku o wydanie Karty.

§2 WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
2. Uzbieranie 5 pieczątek na karcie startowej programu lojalnościowego;
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w sklepie stacjonarnym;

4. Warunkiem wydania Karty jest prawidłowe i kompletne wypełnienie
formularza;

§3 KARTA STARTOWA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Karta Startowa Programu Lojalnościowego – przydzielona jest dla Klienta po
wykonaniu zakupów powyżej 250 zł.
2. Po dokonaniu zakupu za minimum 250 zł Klient otrzymuje pieczątkę na Karcie
Startowej Programu Lojalnościowego.
3. W przypadku paragonów o wartości będącej wielokrotnością 250 zł z VAT
Klient otrzymuje odpowiednią ilość pieczątek
4. Po zebraniu 5 pieczątek Klient otrzymuje 15% jednorazowej zniżki na
następne zakupy oraz możliwość otrzymania Karty Stałego Klienta.
5. Otrzymana jako nagroda zniżka może być wykorzystana dopiero przy
następnych zakupach w Centrum Ogrodniczym Szkółki Zamojskie.

§4 KARTA STAŁEGO KLIENTA

1. Kartę należy odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym Szkółki Zamojskie w
Warszawie.
2. Karta jest kartą imienną i może być używana wyłącznie przez Klienta, na
którego imię i nazwisko została wystawiona.
3. Warunkiem udzielenia zniżki jest posiadanie przez Klienta Karty opatrzonej
jego imieniem i nazwiskiem oraz okazanie jej osobie przyjmującej zapłatę w
imieniu Centrum Ogrodniczego.
4. Zniżka obowiązuje wyłącznie w przypadku dokonywania zakupów w sklepie
stacjonarnym Szkółki Zamojskie w Warszawie.
5. Centrum Ogrodnicze ma prawo odmówić udzielenia zniżki, jeżeli osoba
występująca o udzielenie zniżki nie posiada Karty lub okazuje Kartę należącą
do innej osoby.
6. Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o fakcie utraty Karty
Stałego Klienta. W takim przypadku Organizator wystawi nową Kartę Stałego
Klienta.

7. Korzyści związane z uczestnictwem w Programie Kart Stałego Klienta nie
łączą się z innymi promocjami dostępnymi u Organizatora, o ile Organizator
nie postanowi inaczej.

§5 RABATY PRZYPISANE DO KARTY

1. Klient po spełnieniu warunków, o którym mowa w §3 i §4 otrzymuję Kartę
Stałego Klienta wraz z przysługującymi następującymi korzyściami:
15% Jednorazowego rabatu po uzupełnieniu Karty Startowej Programu

Lojalnościowego Szkółek Zamojskich

5% Każdorazowego rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym

§6 PODSTAWY DO WYKLUCZENIA Z PROGRAMU

1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie Kart Stałego Klienta w
przypadku, gdy:
 Uczestnik nie spełnia wymogów wskazanych w Regulaminie;
 Formularz zgłoszeniowy wypełniony jest niepoprawnie, nie zawiera
wymaganych danych;
 Uczestnik nie zaakceptował regulaminu,
2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie Kart
Stałego Klienta, gdy uczestnik podał nieprawdziwe dane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim
powiadomieniem, z 30 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zakończenia
Programu Organizator jest zobowiązany do poinformowania Klienta za
pośrednictwem jednego z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

§7 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Programu Karty Stałego Klienta mogą być zgłaszane w
dowolnej formie, bezpośrednio w Centrum Ogrodniczym Szkółki Zamojskie w
Warszawie.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora Programu Lojalnościowego
w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

§8 DANE OSOBOWE

1. Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora są zbierane wyłącznie w
ramach i na potrzeby programu lojalnościowego, zgodnie z postanowieniami
RODO. Dane będą przetwarzane przez Centrum Ogrodnicze Szkółki
Zamojskie w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art.
6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie
art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
2. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich
oraz do żądania usunięcia. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest
dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia
udziału w Programie Lojalnościowym.

§9 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
2. Zasady Programu Karty Stałego Klienta są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie.

Rośliny Warszawa

Urządzimy Cię na zielono…

Skontaktuj się z nami

Biuro Sprzedaży – Centrum Ogrodnicze Warszawa

ul. Karczunkowska 101
02-871 Warszawa

+48 513 043 670

+48 513 043 671

e-mail: szkolkizamojskie@gmail.com

Godziny otwarcia:

PN – PT 8:00-18:00
SOBOTY 8:00-18:00
NIEDZIELE 9:00-16:00

Szkółka Roślin Ozdobnych

Matcze 146

22-523 Horodło

(84) 651-56-46

791-500-327

Godziny otwarcia:

PN – PT 8.00-16.00

Formularz kontaktowy